vrijdag 26 april 2013

Pakket 4, pagina 9


Halmaheira xxxxxxxxxxxxx
that she was interned in Halmaheiracamp, when on 23 Februari
1944 the women and girls between 18 and 25 year were called and interrogated
by the Japanners; that on 26 Februari
1944 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxx); xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxx and witness were taken and brought to the Kanarielaan
in Semarang; that no volunteers had come, that
there (Kanarielaan) the brothel keepers came to select the women;
that there she saw that brothel keepers xxxxxx en xxxxxxx
Semarang Curaboe  and xxxxxxx, an officer of high rank; that she was chosen by xxxxxx
together with xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx in addition some volunteers;
that they each got a separate room in the brothel;


that in the night of 26 to 27 Februari some drunken Japanese
entered and raped  xxxxxxxxxx and xxxxxxx;
that on 1 March the official opening was and all girls
were forced to receive Japanese, which was accompanied by fights;
that she on 3/4 March was raped by xxxxxx 
(captain), who managed to overpower her, after 
others did not manage;  that xxxxxx cut her wrist
and xxxxxxxxx together with xxxxxx aforementioned
has fled, however was caught the same evening; that xxxxx 
also hit the girls with they refused to receive the men; that she 
was hit for that reason some times by xxxxx; 

Ambarawa 6. xxxxxxxxxxx

that she in December 1942 in Ambarawa 6 was interned, where she stayed
until 26 Februari 1944; that she on that date was taken out of the camp by the
Japanese together with 8 other girls;
that on 20 Februari 1944 5 Japanese came, including Lieutenant
xxxxxxx (VII), that all girls between 18 and 20 year were summoned
and asked them questions about their age and and status; that the camp leader
mrs. xxxxxxx's question whether these girls were intended for brothers,
got the answer, that the Japanese were not so mean
and that the Dutch women were evil to think about such a thing;
that they came again some days later, nor at that time
mentioned what intentions they had; that on 26 Februari
1944 they were brought by autobus to Semarang to a big
building, where they + 1- women encountered; that the women were selected by
Major xxxxx and she was ordered
Shoko-club  to stand with 8 others, subsequently to be brought to the Shoko-club;that xxxxxx (xxxxxx) pointed them each a room; that before
they made her sign a printed declaration with a content that was not known to her, which was not
made known to her; that she was snarled when
she asked what the content was, however, that she learned that it was a declaration
in which she declared to work voluntarily in a Japanese brother;
that on 29 Februari 1944 xxxxxx with xxxxx (doctor
and therefore were brought to Semarang and that when she did not
want, he knew how to force her by locking up her parents,
starve them or throw them into the sea; that they kept resisting
and the threats were repeated; that she was tested by doktor xxxxxx
in a correct manner; dat in the evening the Shoko-club was
opened, whereby 8 Japanese were present including xxxxx,
xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx that xxxxx each officer
was pointed a girl and her self was ordered to go with him to a room;
that he ordered her to lie on the bed, which she refused,
after which he threw her on the bed; that she
out of fear for abuse offered no further resistance, however
xxxxx during the sex, bit her in the face; that before
she never met a man and was deflowered by xxxx; that she
after that was forced to go to bed with a Japanese;
that xxxxx visited her one or two times per week; that xxxxx
after about a week called all women together told them,
that they must stop refusing because it would start to
irritate him and that otherwise they would be brought to other brothels,
where the situations were far worse; that she
spoke a few times with xxxxx (VII), who was always correct
and never forced a woman to have sex.


The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 9 here.

Halmaheira xxxxxxxxxxxxx
dat zij geïnterneerd was in Halmaheirakamp, toen op 23 Februari
1944 de vrouwen en meisjes tusschen 18 en 25 jaar door de Japanners
zijn opgeroepen en ondervraagd werden; dat op 26 Februari
1944 xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxx); xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxx en getuige zijn meegenomen en gebracht naar de Kanarielaan
te Semarang; dat geen vrijwilligsters zijn meegegaan, dat
daar (Kanarielaan) de bordeelhouders de vrouwen kwamen uitkiezen;
dat zij daar gezien heeft de bordeelhouders xxxxxx en xxxxxxx
Semarang Curaboe  en xxxxxxx, eeen officier van hooge rang; dat zij door xxxxxx is gekozen
samen met xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx benevens enige vrijwilligsters; 
dat zij in het bordeel ieder een aparte kamer
kregen; dat in den nacht van 26 op 27 Februari enkele dronken Japanners
binnengedrongen zijn en xxxxxxxxxx en xxxxxxx hebben verkracht;
dat op 1 Maart de officieele opening was en alle meisjes
werden gedwongen Japanners te ontvangen, hetgeen met vechtpartijen
gepaard ging; dat zij op 3/4 Maart is verkracht door xxxxxxx
(kapitein), die haar wist te overmannen, nadat het op de vorige daten
aan anderen niet was gelukt; dat xxxxxxx haar pols
heeft doorgesneden en xxxxxxxxx samen met xxxxxx voornoemd
is gevlucht, doch dienzelfden avond weer is gepakt; dat xxxxx de
meisjes ook sloeg als zij weigerden mannen te ontvangen; dat zij
om die reden eenige malen door xxxxx is geslagen;
Ambarawa 6. xxxxxxxxxxx
dat zij in December 1942 in Ambarawa 6 is geïnterneerd, waar zij
tot 26 Februari 1944 is gebleven; dat zij op dien datum door de
Japanners uit het kamp is gehaald tezamen met 8 andere meisjes;
dat op 20 Februari 1944 5 Japanners kwamen, waaronder Luitenant
xxxxxxx (VII), die alle meisjes tusschen 18 en 20 jaar ontboden en
hun vragen stelden omtrent leeftijd en staat; dat de kampleidster
mevr. xxxxxxx op haar vraag of deze meisjes voor bordeelen bestemd
waren, ten antwoord kreeg, dat de Japanners niet zo gemeen
waren en dat de Nederlandsche vrouwen slecht waren aan zoo iets
te denken; dat zij eenige dagen later weer kwamen, doch toen evenmin
mededeelden welke bedoelingen ze hadden; dat zij op 26 Februari
1944 per autobus naar Semarang is overgebracht in een groot
gebouw, waar ze + 1- vrouwen aantrof ; dat daar de vrouwen door
Majoor xxxxx werden gesorteerd en haar werd gelast bij 8 anderen te
Shoko-club  gaan staan, om vervolgens naar de Shoko-club te worden gebracht;
dat xxxxxx (xxxxxx) hun ieder een kamer aanwees; dat zij tevoren
een gedrukte verklaring met een haar niet bekende, noch bekend gemaakte
inhoud moest onderteekenen; dat zij werd afgesnauwd toen
ze vroeg wat er in stond, doch later vernam dat het een verklaring
was dat zij zich bereid verklaarde vrijwillig in een Japansch bordeel
te werken; dat op 29 Februari 1944 xxxxxx met xxxxx (arts
en daarvoor naar Semarang waren gebracht en dat indien zij niet
wilden, hij haar wel zou weten te dwingen door hun ouders te laten
opsluiten, verhongeren of in zee gooien; dat zij bleven weigeren
en de bedreigingen werden herhaald; dat zij door dokter xxxxxx
zijn gekeurd op correcte wijze; dat 's avonds de Shoko-club werd
geopend, waarbij 8 Japanners tegenwoordig waren waaronder xxxxx,
xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx dat xxxxx ieder officier
een meisje aanwees en haar zelf beval met hem naar een kamer te
gaan; dat hij haar gelastte op bed te gaan liggen hetgeen ze weigerde,
waarop hij haar op haar bed heeft geworpen; dat zij uit
angst voor mishandelingen zich toen niet verder heeft verzet, doch
xxxxx gedurende de vleeschelijke gemeenschap die hij vervolgens
met haar uitoefende, in het gezicht heeft gebeten; dat zij tevoren
nog nimmer een man had ontmoet en door xxxx is ontmaagd; dat zij
daarna iedere avond werd gedwongen met een Japanner naar bed te
gaan; dat xxxxx haar een of twee keer per week bezocht; dat xxxxx
na ongeveer een week alle vrouwen bij elkaar riep en haar mededeelde,
dat zij ophouden moesten met te weigeren omdat dat hem begon
te vervelen en dat zij anders naar andere bordeelen, waar de toestanden
veel slechter waren, zouden worden overgebracht; dat ze
eenige malen met xxxxx (VII) heeft gesproken, die steeds correct
was en nimmer een vrouw tot vleeschelijke gemeenschap heeft gedwongen

Geen opmerkingen: