woensdag 24 april 2013

Pakket 1, paging 5

that she, witness, then gladly wanted to get into the camp, because she did not like the work in the Sakuraclub any longer;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
that she worked as a prostitute in the Sakuraclub from April 1944 to December of that year;
that she has voluntarily come with the understanding that she would get there just one friend, but that once she was there, she immediately was forced to give herself to each visitor, that wanted to have sex with her;
that the Japanese Awochi stood at the head of the establishment and xxxxxx stood under him;
that she once of Awochi and the mother of xxxxxxxx got a beating by stabbing  which was witnessed by the others done by xxxxx, with whom, she, witness, had an escalting conflict, because she rebelled for the interests of the girld of fourteen and fifteen years old, who worked there;
that initially in the Sakuraclub there were three divisions, namely service, bar and prostitution;
that the girls were recruited for service or bar, however ultimately ended up in the division of prostitution;
that among these girls there were those that knew nothing of that life beforehand, and who were from fourteen to sixteen years old;
that the girls were threatened by xxxxxxx with the Kempei, if they would ask for dismissal, and also get problems with the Kempei if they would have a friend outside;
that in the Sakuraclub the women each got a house assigned outside the ompagge-ring, and were obliged to life there;
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
that from 28 September 1943 until the abolition of the club she has worked in the Sakuraclub;
that she voluntarily applied for the service;
that after two months she asked her dismissal to xxxxxxx, however that this one has dissuaded her, inter alia because she, witness, would be picked up by the kempei;
that after six months she again asked her dismissal, because she found the work too heavy;
that the women in fact had to collect each evening at least fifty guilder, which meant the receiving of at least three visitors;
that the Japanese Awochi stood at the head of the Sakuraclub
6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :

that since the beginning of 1944 until the closure at the end of 1945 she worked as a prostitute in the Sakuraclub, a brothel in the gang Horning at Batavia, and has voluntarily accepted the service;
that the Japanese Awochi and xxxxxxxxxx stood at the head of the club; 

The original transcript is in Dutch, and can be found if you scroll to pagina 5 here.dat zij, getuige, toen graag het kamp in wilde, omdat het werk in de Sakuraclub haar niet langer beviel;
4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dat zij van April 1944 tot December van dat jaar als prostituée in de Sakuraclub gewerkt heeft;
dat zij daar uit eigen vrijen wil is gekomen met de afspraak, dat zij daar slechts één vriend zou krijgen, doch toen zij er eenmaal was, al dadelijk gedwongen werd zich te geven aan elken bezoeker, die met haar den bijslaap wilde doen;
dat de Japanner Awochi aan het hoofd stond van de inrichting en xxxxxxxx onder hem stond;
dat zij eens van Awochi en de moeder van xxxxxxxx ten aanschouwe van de anderen een pak slaag kreeg door steken van xxxx, met wie, zij, getuige, een hoogoploopende ruzie had, omdat zij opkwam voor de belangen van de meisjes van veertien en vijftien jaar, die daar werkten;
dat er in de Sakuraclub in het begin drie afdeelingen waren, namelijk service, bar en prostitutie;
dat de meisjes aangenomen werden voor service of bar, doch tenslotte altijd terecht kwamen in de afdeling prostitutie;
dat er onder die meisjes waren, die van te voren van dat leven niets wisten, en van veertien tot zestien jaar oud waren;
dat de meisjes door xxxxxxxxx met de Kempei gedreigd werden, als ze ontslag vroegen, en ook van de Kempei op hun dak kregen als ze buiten een vriendje hadden;
dat in de Sakuraclub de vrouwen ieder een huis toegewezen kregen buiten de ompagge-ring, en verplicht waren daar te wonen;
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat zij vanaf 28 september 1943 tot de opheffing van de club als prostitute gewerkt heeft in de Sakuraclub;
dat zij geheel uit eigen vrije wil naar die betrekking heeft gesolliciteerd;
dat zij na twee maanden haar ontstlag heeft gevraagd aan xxxxxxxxxxx,  doch deze haar afraadde om weg te gaan, onder andere omdat zij, getuige, dan door de kempei zou worden opgehaald;
dat zij na zes maanden wederom haar ontslag vroeg, omdat het werk haar te zwaar viel;
dat de vrouwen namelijk minstens vijftig gulden per avond moesten ophalen, hetgeveen beteekende het onvangen van minstens drie bezoekers;
data an het hoofd van de Sakuraclub stond de Japanners Awochi;
6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat zij vanaf begin 1944 tot de sluiting tegen het eind van 1945, als prostituée heeft gewerkt in de Sakuraclub, een bordeel in den gang Horning te Batavia, en deze betrekking vrijwillig heeft aanvaard;
dat de Japanner Awochi en xxxxxxxxxx aan het hoofd van de club stonden; 

Geen opmerkingen: