zondag 28 april 2013

Pakket 4, pagina 21

that they have not done such, so that they have to bear the liability;
that the Court-Martial wants to admit to XIIth accused, that his guilt is weaker
than that of Xth accused, because he was under the daily pressure of
IIIrd accused; who was in fact more the brothel boss than he,
that on these grounds a punishment of 10 years for Xth accused and 7
years XIIth accused appear correct;
Whereas, both the physicians (Vth and VIth accused) have acted
in a serious way against the moral duties, by virtue of their profession
hebben gehandeld tegen de moreele plichten, die uit hoofde van hun beroep
will be convicted, whereby with regard to the high age of Vth accused
some mitigating circumstance can be taken into account;
that the next called punishments thus qualify;
that the next called punishments thus are in the right proportion to the
acts committed;
Whereas, the Court-Martial considers the actions of the IVth accused (xxxxxxxxxxx)
very comprehensible, however considers his guilt not of such serious character that
those of IIIrd accused xxxxxx, and therefore takes the view that it can follow
the punisment demanded by the Auditor-Military;
Having regard to the Ordonnance Criminal Law War Crimes (Ordonnantie Strafrecht Oorlogsmisdrijven) Art. I nos. 617 en 55 vv.
Stbl. 1946 - 44, Stbl. 1946 -45 and Stbl. 1946 -47 juncto 74;

Hereby:
Declares the following accused  - with the exceptiion of   
IInd accused: xxxxxxxxx xxxxxx and
VIIIth accused: xxxxxxxxxxxxx;
Whose guilt charged to each was not legally/ and convincincly
proven, so from this they have to be acquitted, guilty to  
war crimes:
IIIrd accused - xxxxxxxxx: "Abduction of girls and women for the purpose of enforced prostitution, enforced prostition" and "rape";
IVde beklaagde -xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "Abduction of girls and women for the purupose of enforced prostitution, enforced prostitution";
Vde beklaagde - xxxxxxxxxxxxxxx: "Maltreatment of prisoners" en
"rape";
VIIIe beklaagde - xxxxxxx xxxxxxxx "Abduction of girls and women for the purpose of enforced prostitution, enforced prostitution";
IXde beklaagde - xxxxxx xxxxxxx: "Enforced prostitution";
Xde beklaagde - xxxxxx xxxxxxxx:"Enforced prostitution";
XIde beklaagde - xxxxx xxxxxxxx: "Enforced prostitution";
XIIde beklaagde - xxxxx xxxxxxx: "Enforced prostititution";
Therefore convicts them:
IIIrd accused xxxxxx to the death penalty:
IVth accused - xxxxxxx xxxxxxxxx, to a prison sentence for the duration of
tien years ;
Vth accused - xxxxxxxxxxxxxx, to a prison sentence for the duration of
seven years;
VIth accused - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, to a prison sentence for the duration of
sixteen years;
VIIth accused - xxxxxxx xxxxxxxxx, to a prison sentence for the duration of
two years;
IXth accused - xxxxxx xxxxxx, to a prison sentence for the duration of
twenty years;
Xth accused - xxxxx xxxxxxxxx, to a prison sentence for the duration of
ten years;
XIth accused - xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, to a prison sentence for the duration of
fifteen years;
XIIth accused - xxxxxxxx xxxxxxxx, to a prison sentence for the duration of
seven years;
Acquits: IInd accused - xxxxxxx xxxxxxxxxxx and VIIIth accused xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx;

Thereby decided the fourteenth February 1948 by Messrs Mr. J. La Reviere,
Lieutenant Colonel, President, Mr. I.F. de Groot, Major and Mr. A.J.A. Theys,
Captain, Members, in the presence of Mr. A. Uyt den Bogaard,
Secretary, summarised and sentenced the fifteenth March 1948

In knowledge of me:
The Secretary,
w.g. A. Uyt den Bogaard

The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 21 here.

dat zij zulks niet hebben gedaan, zoodat zij de aansprakelijkheid derhalve
zullen hebben te dragen;
dat de Krijgsraad aan XIIde beklaagde wil toegeven, dat zijn schuld zwakker
ker was dan die van Xde beklaagde, omdat hij onder de dagelijksche druk van
IIIde beklaagde stond; die in feite meer de bordeelbaas was dan hij,
dat op deze gronden een straf van 10 jaar voor X den beklaagde en van 7
jaren XII den beklaagde de juiste voorkomen;
Overwegende, dat de beide artsen (Vde en VIde beklaagde) op ernstige wijze
hebben gehandeld tegen de moreele plichten, die uit hoofde van hun beroep
veroordeeld, waarbij ten aanzien van Vde beklaagde zijn hooge leeftijd
eenige verzachtende omstandigheid in aanmerking kan komen;
dat de na te noemen straffen mitsdien in aanmerking kan komen;
dat de na te noemen straffen mitsdien in juiste verhouding staat ten opzichte van
bedrevene;
Overwegende, dat de Krijgsraad IVde beklaagde (xxxxxxxxxxx) optreden
zeer laakbaar acht, doch zijn schuld niet van dien ernstigen aard oordeelt dat
die van IIIden beklaagde xxxxxx, en mitsdien  de door den Auditeur-Militair
stelde strafeisch meent te kunnen volgen;
Gelet op de Ordonnantie Strafrecht Oorlogsmisdrijven Art. I nos. 617 en 55 vv.
Stbl. 1946 - 44, Stbl. 1946 -45 en Stbl. 1946 -47 juncto 74;

Rechtdoende:
Verklaart de in hoofde dezes genoemde beklaagden  - met uitzondering van  
IIden beklaagde: xxxxxxxxx xxxxxx en
VIIIsten beklaagde: xxxxxxxxxxxxx;
Wiens schuld aan het hun ieder ten laste gelegd niet wettig/ en overtuigend 
is bewezen, zodat zij daarvan moeten worden vrijgesproken, schuldig aan 
oorlogsmisdrijven:
IIIde beklaagde - xxxxxxxxx: "Wegvoering van meisjes of vrouwen voor  gedwongen
prostitutie, het dwingen tot prostitutie" en "verkrachting";
IVde beklaagde -xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: "Wegvoering van meisjes of vrouwen voor
gedwongen prostitutie, het dwingen tot prostitutie";
Vde beklaagde - xxxxxxxxxxxxxxx: "Slechte behandeling van gevangenen" en
"verkrachting";
VIIIe beklaagde - xxxxxxx xxxxxxxx "Wegvoering van meisjes of vrouwen voor prostitutie, gedwongen
prostitutie";
IXde beklaagde - xxxxxx xxxxxxx: "Het dwingen tot prostitutie";
Xde beklaagde - xxxxxx xxxxxxxx:"Het dwingen tot prostitutie";
XIde beklaagde - xxxxx xxxxxxxx: "Het dwingen tot prostitutie";
XIIde beklaagde - xxxxx xxxxxxx: "Het dwingen tot prostitutie";
Veroordeelt hen deswege:
IIIde beklaagde xxxxxx tot de doodstraf:
IVde beklaagde - xxxxxxx xxxxxxxxx, tot een gevangenisstraf voor den duur
van tien jaren ;
Vde beklaagde - xxxxxxxxxxxxxx, tot een gevangenissstraf voor den duur
van zeven jaren;
VIde beklaagde - xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tot gevangenisstraf voor den duur van
zestien jaren;
VIIde beklaagde - xxxxxxx xxxxxxxxx, tot gevangenisstraf voor den duur van
twee jaren;
IXde beklaagde - xxxxxx xxxxxx, tot een gevangenisstraf voor den duur van  
twintig jaren;
Xde beklaagde - xxxxx xxxxxxxxx, tot een gevangenisstraf voor den duur van
tien jaren;
XIde beklaagde - xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, tot een gevangenisstraf voor den duur van
vijftien jaren;
XIIde beklaagde - xxxxxxxx xxxxxxxx, tot een gevangenisstraf voor den duur van
zeven jaren;
Spreekt vrij: IIde beklaagde - xxxxxxx xxxxxxxxxxx and VIIIsten beklaagde xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;

Aldus gewezen den veertiende Februari 1948 bij de Heeren Mr. J. La Reviere,
Luitenant-Kolonel, President, Mr. I.F. de Groot, Majoor en Mr. A.J.A. Theys,
Kapitein, Leden, in tegenwoordigheid van Mr. A. Uyt den Bogaard,
Secretaris, geresumeerd en gearresteerd den vijftienden Maart 1948

In kennisse van mij:
De Secretaris,
w.g. A. Uyt den Bogaard

Geen opmerkingen: