donderdag 25 april 2013

Pakket 1, pagina 6

That she and another five girls mid 1945 wanted to go from the Sakuraclub, because they felt the work was too heavy,
since they had to collect at least fifty guilder each evening,
which meant that they had to go to bed with at least three visitors;
that she and the five other girls communicated to xxxxxx their
intention to ask dismissal, however that xxxxxx
dissuaded her, because she would then get troubles with the Kempei;
that Awochi did meddle little with the girls, and she,
withness, was not bothered by him;
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
that she from September 1943 until about May 1944
worked as a prostitute in the Sakuraclub, and she accetped this service voluntarily;
that however, when she wanted to be dismissed,
that this was not permitted by Awochi and xxxxxxxxxxxxxx, and
xxxxxxxxxxxxxxx had threatened her multiple times with the Kempei
if she would ask for dismissal, and also threatened if she had a friend outside;
8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
that she from September 1943 until May 1944 worked as a prostitute in the Sakuraclub, and accepted
that job voluntarily;
that xxxxxxxxxx threatened the girls with the Kempei if
she had a friend outside and xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxxx
forced them to sleep with drunken Japanese;
that she witness, did not want to ask for a dismissal, because she
had experienced, that an other girl's dismissal was refused
under threat with the Kempei;
9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
that in Juli 1943, when she was interned in Tjideng camp
at Batavia, Mrs. xxxxxxx and Mrs. xxxxx there came
and and asked for ladies, that were willing to work in a Japanese
club the Sakuraclub headed by the Japanese
Awochi, which consisted of a restaurant and attached to a brothel;
that she, witness, to get some money for her children,
and trusting the assurance of Mrs. xxxxx, that they
did not had to work in the brothel, together with her
housemate Mrs xxxxx, has agreed to work in
the Sakuraclub;
that she was working there in October 1943, when the club was opened,
first in the bar, but that after a few days
she was forced, that she would submit as
prostitute for Japanese;
that at first no threats were uttered, but
when a certain Mrs. xxxx or xxxxx was hit heavily, she
witness did not dare to refuse;
that she shortly after her arrival at the Sakuraclub
asked her dismissal to Mrs. xxxxxx, who would pass it on to Awochi;

The original transcript is in Dutch, and can be found if you scroll to pagina 6 here.

dat zij en nog vijf andere meisjes medio 1945 uit de Sakuraclub wilden gaan, omdat het werk haar te zwaar viel,
daar zij minstens vijftig gulden per avond moesten ophalen,
hetgeen betekeekende het naar bed gaan met minstens drie bezoekers;
dat zij en de vijf andere meisjes aan xxxxxxxxxxxxxxxxx hun
voornemen om ontslag te vragen, mededeelden, doch xxxxxxx
het haar afraadde, omdat zij dan moeilijkheden met de Kempei zouden krijgen;
dat Awochi zich weinig bemoeide met de meisjes, en zij,
getuige, van hem geen last had;
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat zij vanaf September 1943 tot omstreeks Mei 1944 als
prostituée heeft gewerkt in de Sakuraclub, en zij vrijwillig deze betrekking heeft aanvaard;
dat echter, toen zij daar haar ontslag wilde nemen, haar
dit door Awochi en xxxxxxxxxxx niet toegestaan werd, en
xxxxxxxxxxxxxx haar meedere malen met de Kempei heeft be-
dreigd, als zij haar ontslag vroeg, en haar ook mde Kempei dreigde als zij buiten een vriend had;
8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat zij vanaf September 1943 tot Mei 1944 als prostituëe in de Sakuraclub heeft gewerkt, en vrijwillig die betrekking heeft aanvaard;
dat xxxxxxxxxxxxxx de meisjes met de Kempei dreigde als
ze een vriend buiten hadden en xxxxxxxxxxx en xxxxxxxxxxx
hen dwongen om met dronken Jappen naar bed te gaan;
dat zij getuigde, niet om ontslag wilde vragen, omdat zij
het meegemaakt heeft, dat een andere meisje door xxxxxxxx
ontslag geweigerd werd onder bedreiging met de Kempei;
9. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat in Juli 1943, toen zij geïnterneerd was in het Tjideng kamp
te Batavia, mevrouw xxxxxxxxxxx en mevrouw xxxxx daar kwam
en en vroegen naar dames, die genegen waren in een Japansche
club de Sakuraclub aan het hoofd waarvan stond de Japanner
Awochi, bestaande uit een restaurant en daaraan verbonden een bordeel, te werken;
Dat zij, getuige, om aan geld te komen voor haar kinderen,
En vertrouwende op de verzekering van mevrouw xxxxx, dat zij
Niet in het bordeel zouden behoeven te werken, teseamen met
de Sakuraclbu te gaan werken;
dat zij in October 1943, toen de club geopend werd, daar
is gaan werken, eerst in de bar, doch dat na een paar dagen
van haar gevorderd werd, dat zij zich zou onderwerpen als
prostituée voor Japanners;
dat oorspronkelijk geen bedreigingen weren geuit, doch
toen een zekere mevrouw xxxx of xxxxx hevig was geslagen, zij
getuige niet durfde te weigeren;
dat zij kort na haar komst in de Sakuraclub haar ontslag
gevraagd heeft aan mevrouw xxxxxxxx; die dit zou voorbrengen bij Awochi;  

Geen opmerkingen: