zondag 28 april 2013

Pakket 4, pagina 17


voluntariness, without which the women and girls were not supposed to be brouhgt
to brothels something was wrong, of which he previously had notified his superiors;
that he subsequently visited the third camp in Semarang and the camps in Ambarawa
and that he left everything to the civil-servant and brothel boss;
that thereby he got the impression that the women and girls were left in limbo
about the character of the activities to be carried out outside of their camps;
that he at the day on which the women and girls were finally brought in the parcel
at the Kanarielaan, Major xxxxxx again pointed to the
possibility that among the women and girls there could be some,
who did not have signed up voluntarily for prostitution-activities;
Whereas, that from this - in the briefly presented story of of the accused
it appears that he was well aware of the circumstances that there women
and girls were involuntarily taken from their camps and intended
to be places as prostitutes in brothels, which definitively
was connected, to these women being forced to do this;
Whereas, the accused - who said he confessed to the Christian Faith
- was permeated of the awareness that the coercion of women and
girls to do that, results a crime, that also in the national criminal law
of Japan was punishable just as in all other criminal laws
in the world;
Whereas, that he thus by following the order to go into the camps
to select women and girls as in the way as has appeared,
knew that he cooperated to the commitence of a serious, universal and
punishable judged act, for he could realise it resulted surely in an act
in violation with the laws and customs of the camps
especially now that they have been committed against a group of
women and girls who
fell completely in the power of the Japanese and who were completely
surrendered to the arbitrariness of the occupying power;
Whereas, that the legislator, in order to prevent that the perpetrator
of a war crime would assure impunity by just
relying upon a defense of official order, has declared this justification
not applicable to the war criminal;
that the delinquent is free to rely on
the emergency rule;
Whereas, that thus the Court-Martial must judge whether
the accused had come into such a situation, that an
other choice was left than to obey
xxxxxxx who gave him the order;
that in advance the College wishes to determine that the
judgement of emergency in respect to war criminals in regard to
the reasons that the legislator have decided to
deprive to rely on official order, to commit to strict standards;
Whereas that the accused, after a few times requested to be
relieved of the order, has complied, while he knew that
therewith he cooperated to acts, that seriously violate
the laws and customs of the war; that
the superior, who gave him the order and who enforced it
was very familiar that thence a punishable fact would be committed;
that the order was in violation of the demand by the Headquarters of the Japanese
Army to link permission to the demand that exclusively women and girls
from the camps, who voluntarily lent themselves for this;
Whereas, that in war time not following an order in general
will be punished with death if such takes place in regard to
or in connection with some military action or in violation with
military interest;
that such a far-reaching punishment can never be expected with the refusal to
follow an order that only laterally had to do with warfare
and certainly not if there was not any connection to this,
that the latter is the case here, indeed the recruiting and selecting of  
women and girls in internment camps never belong to
the taks of a military and can have in no way influence or a
connection with military actions or warfare in general, so that;

The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 17 here.

vrijwilligheid, zonder welke de vrouwen en meisjes niet naar bordeelen
mochten worden gebracht iets haperde, van welk feit hij zijn eerder genoemde
meerderen op de hoogte heeft gesteld;
dat hij vervolgens het derde kamp te Semarang en de kampen te Ambarawa
heeft bezoch en aldaar alles aan de burger-ambtenaar en bordeelbazen
heeft overgelaten;
dat hij daarbij den indruk heeft gekregen dat de vrouwen en meisjes in
het ongewisse werden gelaten omtrent den aard van de buiten  hare kampen
te verrichten werkzaamheden;
dat hij op den dag, waarop de vrouwen en meisjes tenslotte in het penceel
in Kanarielaan zijn bijeen gebracht, den Majoor xxxxxx nogmaals heeft gewezen
op de mogelijkheid dat er onder die vrouwen en meisjes eenigen konden
den zijn, die zich niet vrijwillig voor prostitutie-werkzaamheden hadden
opgegeven;
Overwegende, dat uit dit -  in het kort weergegeven verhaal van beklaagde
blijkt dat hij zich zeer wel bewust was van de omstandigheid dat er vrouwen
en meisjes onvrijwillig uit hare kampen verden gehaald en  bestemd
werden om als prostituée's in bordeelen te worden geplaatst, waaraan onherroeplijk
was verbonden, dat deze vrouwen en meisjes daartoe zouden
moeten worden gedwongen;
Overwegende, dat beklaagde - die den Christelijken  Godsdienst zegt te belijden
- doordrongen was van het besef dat het dwingen van vrouwen en
meisjes daartoe een misdadige daad oplevert, die in de nationale strafwet
van Japan evenzeer strafbaar is gesteld als in die van elke andere strafwet
ter wereld;
Overwegende, dat hij mitsdien en door het bevel op te volgen om in de kampen
vrouwen en meisjes te gaan uitzoeken op de wijze zooals is gebleken,
wist dat hij medewerkte aan het plegen van een ernstige, universele en
strafbaar geoordeelde daad, die naar hij kon beseffen stellig een handelen
moest opleveren en in strijd met de wetten en gebruiken van den kampen
vooral nu zij gepleegd werd tegen een groep van vrouwen en meisjes die
zich volledig in de macht van den Japanner bevonden en die volkomen naar    
de willekeur van de bezettende macht waren overgeleverd;
Overwegende, dat de wetgever, teneinde te voorkomen dat de pleger
van een oorlogsmisdrijf zich straffeloosheid zou verzekeren enkel door
een beroep te doen op ambtelijk bevel, deze  rechtvaardigheidsgrond
den oorlogsmisdadiger niet van toepassing heeft verklaard;
dat het echter deze delinquent is blijven vrijstaan zich op een handeling
in noodtoestand te beroepen;
Overwegende, dat mitsdien de Krijgsraad dient te beoordelen of
beklaagde in een dusdanigen toestand was komen te verkeeren, dat een
andere keuze was overgelaten dan te gehoorzamen aan de hem doende
xxxxxxx gegeven opdracht;
dat het College hierbij echter vooraf wenscht vast te stellen dat de
beoordeeling van noodtoestand ten aanzien van oorlogsmisdadigers in verband
met de redenen die den wetgever ertoe hebben doen besluiten om
een beroep op ambtelijk bevel te ontnemen, aan strenge maatstaven te
worden verbonden;
Overwegende dan dat beklaagde, na eenige malen verzocht te hebben van de
opdracht te worden ontheven, daaraan heeft voldaan, terwijl hij wist dat
daarmede zijn medewerking verleende aan handelingen, die een ernstige
schending opleverden van de wetten en gebruiken van den oorlog; dat
den meerdere, die hem de opdracht daartoe gaf en deze handhaafde
zeer bekend bekend moest zijn dat zulk een strafbaar feit daardoor zou worden
begaan;
dat de opdracht in strijd was met de door het Hoofdkwartier van het Japansche
Leger aan de toestemming verbonden eisch dat uitsluitend vrouwen en meisjes
uit de kampen mochten worden genomen, die zich vrijwillig hiertoe leenden;
Overwegende, dat in oorlogstijd het niet opvolgen van een bevel over het
algemeen met den dood zal worden gestraft indien zulks plaats vindt ter
zake van of in verband met eenige militaire actie of in strijd met
militair belang;
dat zulk een vergaande straf nimmer verwacht kan worden bij weigeren tot
het opvolgen van een bevel dat slechts zijdelings met oorlogsvoering te
maken heeft en zeker niet als het daarmede in geen enkel verband stond,
dat dit laatste hier het geval is, immers het werven en uitzoeken van    
vrouwen en meisjes in interneeringskampen toch nimmer kan behooren tot
taak van een militair en in geen enkel opzicht invloed kan hebben of
verband kan hebben met militaire acties of oorlogsvoering in het algemeen, zodat;

Geen opmerkingen: