donderdag 25 april 2013

Pakket 1, pagina 8

that she first must held the Japanese visitors company in the restaurant
but that soon Mrs xxxxxxx
exerted pressure on her to go to bed with the visitors;
that the girls at least had to receive two Japanese per evening,
and were threatened with the Kempei, if they would
flee of look out for another job;
that she thereon has been ill for three months and after
that, on April 1945, got permission to go home at Semarang;
that when she left Semarang, Mrs. xxxxxx
had told her that she could tell nobody how old she
precisely was, and had to specify to be seventeen years old;
13. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
that around March or April 1944 Mrs. xxxxxxxxxxx and
Mrs. xxxx has come with her at Semarang to provide her daughter
(witness xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )
work in a restaurant in Batavia,
that she, witness, first did not feel for that, but that when
Mrs. xxxxxxxxx started to threaten, that if she would not give away her daughter,
she would be brought by the Political Intelligence Service, and brought to the outer regions,
consented also because Mrs xxxxx assured, that her daughter
would only work in a restaurant and would not be used for other
purposes;
that when her daugther came for a few days from Batavia,
she told her, that she ended up in a brother;
14. xxxxxxxxxxxxxxxxx :

that she, around April 1944 in Semarang where she
lived came into contact with Mrs. xxxxxxxxx and Mrs
xxxxxx ;
that Mrs. xxxxxx asked her whether she wanted to
work in a restaurant in Batavia and Mrs. xxxx
recommended her to come to Batavia, because otherwise she would be
taken by the police and send to the outer regions
that she agreed out of fear for this threat
to work in Batavia, where she went with another five
recruited girls and women on 26 April 1944
that she saw already the first evening in the restaurant in Batavia
women with Japanese, and out of fear has consented
that Mrs xxxxxx said to the women, that if they
would go out of the brothel to be maintained by a Japanese,
they will be taken by the Kempei, and flogged, and send to the outer regions;
whereas, that the declarations of all aforementioned
witnesses, in connection with the statements of accused is proven,
that accues on time and place as described in the indictment,
thus in time of war, and as subject of
the hostile power Japan for the benefit of the Japanse
citizenship has established the Sakuraclub;
that to this club belonged a restaurant and a brothel
and the whole formed a company that was created
on the initiative and stood entirely under Japanes leadership and control;
that the women and girls for the service of the
Japanese citizens in the restaurant, and to serve as
prostitutes in the brothel were recruited by accused, either
personally by him, or on behalf or for him, as leaders of the Sakuraclub.


The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 8 here

dat zij eerst de Japansche bezoekers in het restaurant
meest gezelschap houden, doch al spoedig mevrouw xxxxxx
pressie op haar uitoefende om met de bezoekers naar bed te gaan;
dat de meisjes per avond minstens twee Jappen moesten
ontvangen, en met de Kempei bedreigd werden, als zij zouden
vluchten of naar een ander baantje uitkijken;
dat zij daarop drie maanden ziek is geweest en na afloop
daarvan, in April 1945, toestemming heeft gekregen om naar
huis te Semarang te gaan;
dat toen zij Semarang verliet, mevrouw xxxxx haar
gezegd had, dat zij aan niemand mocht vertellen hoe oud zij
precies was, en moest opgeven zeventien jaar te zijn;
13. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat omstreeks Maart of Paril 1944 mevrouw xxxxxxxx en
mevrouw xxxx bij haar te Semarang zijn gekomen om haar dochter
(getuige xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )
werk te bezorgen in een restaurant te Batavia,
dat zij, getuige, daar eerst niet voor voelde, doch toen
mevrouw xxxxxxx begon te dreigen, dat als zij haar dochter niet
wilde afstaan, deze door de Politieke Inlichtingen Dienst zou
worden gehaald, en naar de buitengewesten gebracht, toestemde
ook omdat mevrouw xxxxx verzekerde, dat haar dochter a
alleen in een restaurant zou werken en niet voor andere
doeleinden gebruikt zou worden;
dat toen haar dochter eens voor een paar dagen overgekomen
was uit Batavia, deze haar vertelde, dat zij in een bordeel
terecht was gekomen;
14. xxxxxxxxxxxxxxxxx :
dat zij, omstreeks in April 1944 te Semarang waar zij
woonde in contact is gekomen met mevrouw xxxxxxx en mevrouw
xxxxx ;
dat mevrouw xxxxx haar gevraag heeft of zij in een
restaurant te Batavia wilde werken en mevrouw xxxx haar
aanraadde om mee te gaan naar Batavia, omdat zij anders door de
politie gehaald zou worden en naar de buitengewesten gezonden
dat zij uit vrees voor deze bedreiging erin tegestemd
heeft om te Batavia te gaan werken, waarheen zij met nog vijf
andere geworven meisjes en vrouwen op 26 April 1944 is gegaan
dat zij reeds den eersten avond in het restaurant te Batavia
vrouwem met Japanners zag, en uit vrees er in berust heeft
dat mevrouw xxxxxx tegen de vrouwen zei, dat als ze uit
het bordeel gingen om buiten door een Japanner onderhouden
te worden, zij door de Kempei zouden worden opgehaald, en geranseld en naar de buitengewesten gestuurd;
Overwegende, dat door de verklaringen van alle voorneemde
getuigen, in verband met de opgaven van beklaagde bewezen is,
dat beklaagde op tijd en plaats als in de tenlastelegging
omschreven, derhalve in tijd van oorlog, en als onderdaan van
de vijandelijke mogendheid Japan ten behoeve van de Japansche
burgerij heeft opgericht de Sakuraclub;
dat tot deze club behoorde een restaurant en een bordeel
en het geheel vormde een bedrijf ontstaan op Japansche
initiatief en gehaal staande onder Japansche leiding en controle;
dat de vrouwen en meisjes voor de bediening van die
Japansche burgers in het restaurant, en om te dienen als
prostituée's in het bordeel door beklaagde werden geworden, hetzij
door hem persoonlijk, hetzij voor en namens hem, als leiders van de Sakuraclub.

Geen opmerkingen: