zondag 28 april 2013

Pakket 4, pagina 19

the charged facts were not provided and they have to be acquitted from these;
Whereas, that VIIIth accused has denied to be guilty for what he was charged;
that witness xxxxxxxxxx pointed him out in a confrontation
as Japanese that would have forced her with violence to have sex
with him, however the Court-Martial deemed the possiblity of a mistake
te big to give full credence to this indication;
that therefore in the absence of any other evidence the legally and convincincly
evidence of the charges against this accused has not been provided
and thus he should be acquited from that;
Whereas, the proven declared facts in violation of the laws
and customs of the war have to be qualified as the following crimes:
"Ravishing of girls and women for forced prostitution",
"Forcing of prostitution", "Maltreatment of prisoners" that will be stated
in the dictum of each accused;
Whereas, that the committed war crimes already carried in itself a
serious character, however because they have been committed against
women and girls that already have lived for a long time in extremely bad circumstances
that belong to the worst one can imagine;
that however the Japanese occupation power had brought these women and girls in
a state of complete dependence by robbing them from their freedom
and therefore the responsibility for them passed to itself and had taken the protection of them upon itself;
that nevertheless representatives of this government made in an organised manner use
of this state of helplessness, dependence and submittance
by deception and violence or threat as well as
taking a number of women and girls from these camps after submitting them
to a serious and offensive inspection;
that the events outlined by the witnesses during the first
days in the brothels might have been depicted somewhat exaggerated,
however one must not lose sight that the positition in which
these women and girls were brought was horrible and that there was no way out for them;
that this mentally has caused for many of them an almost unbearable tension
and some cases of shock and insanity have occured
which the oldest physician on trial refer to
"geistliche Erregung";
that the circumstance that the victims of this beastly and inhuman
enterprise after their first resistance came to the insight that it
could not benefit them and ceased their resistance, which in no way justifies
the conclusion that these women and girls voluntarily surrendered to prostitution
and accused could be relieved from liability, because
each has given in to the wishes of the visiting Japanese
only because of the aftereffect of the original lack and
coercion and thus there was never any substantial freedom for this
also that these crimes have been committed long after the first flush of victory
of the occupying Army;
that the accused III had suggested that exclusively volunteers
have been recruited and selected, to which the Headquarters of the Army
would have given permission, however - leaving aside that this is a
lie - also the recruitment of the so called volunteers from internment camps
therewith making use of the inhuman circumstances in regard
must be qualified as criminal;
Whereas, that also the accused who without any compassion or
to the establishment and population of these brothels and to bring into and keep in operation
have implemented this in a cold and business like way
which must be included as serious war criminals and therefore
must be convicted to heavy punishments;
Whereas, that III the accused as co-executor of the planning of the
establishment of these brothels without bothering him for just a moment
to the enormous injustice he inflicted to the women and girls to be selected for that purpose,
demonstrates a depraved mentalityt;
that he should have known that the selection did not answer to the
fundamentals of a decision made in completely voluntary form
that one has encountered in both firs two visited camps resistance and that in the next
camps the purpose was held secret;

The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 19 here.

tenlaste gelegde feiten niet is geleverd en zij daarvan moeten worden
vrijgesproken;
Overwegende, dat VIIIste beklaagde heeft ontkend zich aan het hem
gelegde te hebben schuldig gemaakt;
dat getuige xxxxxxxxxx hem weliswaar bij confrontatie heeft aangewezen
als een Japanner die haar met geweld zou hebben gedwongen vleeschelijke gemeenschap
met hem te hebben, doch de Krijgsraad de mogelijkheid van een vergissing
te groot acht om aan deze aanwijzing volledig geloof te hebben;
dat derhalve bij gebreke van eenig ander bewijsmiddel het wettig en overtuigend
bewijs van het dezen beklaagde tenlaste gelegde niet is gegeven
en hij mitsdien daarvan behoort te worden vrijgesproken;
Overwegende, dat de bewezen verklaarde feiten in strijd zijn met de wetten
en gebruiken van den oorlog en moeten worden gequalificeerd als de volgende
misdrijven: "Wegvoering van meisjes en vrouwen voor gedwongen prostitutie",
"Het dwingen tot prostitutie", "Slechte behandeling van gevangenen" die
in het dictum bij iedere beklaagde zal worden aangegeven;
Overwegende, dat de gepleegde oorlogsmisdrijven op zicht zelf reeds een
ernstig karakter dragen, doch nu zij zijn begaan tegen vrouwen en meisjes
die reeds langen tijd in interneeringskampen onder uiterste slechte omstandigheden
leefden tot de ernstigste behooren die men zich kan indenken;
dat toch de Japansche bezettings-overheid zelf deze vrouwen en meisjes
een toestand van volkomen afhankelijkheid had gebracht door haar van
vrijheid te berooven en daarmede de verantwoordelijkheid voor haar overging
en bescherming op zich had genomen;
dat niettemin representanten van deze overheid op georganiseerde wijze gebruik
makend van deze toestand van hulpeloosheid, afhankelijkheid en onderworpenheid
door misleiding en geweld of bedreiging daarmede een aantal
vrouwen en meisjes hebben weggevoerd uit deze kampen na haar aan ernstige en
kwetsende keuring te hebben onderworpen;
dat de door de getuigen geschetste tooneelen die zich gedurende de eerste
dagen in de bordeelen zouden hebben afgespeeld mogelijk wat overdreven
voorgesteld, doch niet uit het oog mag worden verloren, dat de posititie van
deze vrouwen en meisjes waren gebracht afgrijzelijk was en er voor haar
geen enkele uitweg mogelijk was;
dat dit geestelijk voor velen een bijna ondragelijke spanning heeft veroorzaakt
en er zich dan ook eenige gevallen van shock en krankzinnigheid hebben
voorgedaan door den oudsten terechtstandaanden arts aangeduid met
"geistliche Erregung");
dat de omstandigheid dat de slachtoffers van dit beestachtige en onmenselijke
bedrijf na haar eerste verzet tot het inzicht zijn gekomen dat het
toch niet kon baten en dat verzet hebben gestaakt, geenszins de gevolgtrekking
wettigt dat deze vrouwen en meisjes zich daarna vrijwillig aan prostitutie
overgaven en beklaagden daarvoor van de aanspraakelijkheid  konden worden
ontheven, daar immers ieder toegegeven aan de wenschen van bezoekende Japanners
slechts geschied onder de nawerking van de oorspronkelijk gebrek en
dwang en dus van een wezenlijke vrijheid daartoe nimmer sprake is geweest
dat deze misdrijven bovendien zijn gepleegd lang nadat de eerste overwinningsroes
van het bezettende Leger achter den rug was;
dat beklaagde III het heeft voorgesteld dat uitsluitend vrijwillig
lieden zijn geworven en uitgezocht, waartoe het Hoofdkwartier van het Leger
toestemming zou hebben gegeven, doch - nog daargelaten dat dit een
leugen is - ook het werven van zo z.g vrijwilligsters uit interneeringskampen
daarbij gebruik makend van de onmenschelijke omstandigheden aangaande
dien als misdanig moet worden gequalificeerd;
Overwegende, dat aan ook de beklaagden die zonder eenig mededoogen of
tot het oprichten en bevolken van deze bordeelen en het in bedrijf brengen
en houden daarvan op koude en zakelijke wijze hebben uitgevoerd tot de.
van de ernstige oorlogsmisdadigers moeten worden gerekend en derhalve
zware straffen moeten worden veroordeeld;
Overwegende, dat III de beklaagde als mede uitvoerder van de planning van de
inrichting van deze bordeelen zonder zich ook maar een ogenblik te storen
aan het enorme onrecht dat hij de daartoe uit te zoeken vrouwen en meisjes
aandeed, blijk heeft gegeven van een verdorven mentaliteit;
dat hij toch moet hebben geweten dat de selectie niet meer beantwoordde aan
beginselen van een in volledig vrijwillige vorm van een besluit
dat men in de beide eerste bezochte kampen op verzet gestuit is en in de volgende
kampen het doel geheim is gehouden;

Geen opmerkingen: