zondag 28 april 2013

Pakket 4, pagina 2


3rd accused: xxxxxxxxxxxx,
a. on or around 26 February 1944, at least in the month of February
1944, at a parcel, located at the Kanarilaan in Semarang, a
group of women, 35 in number, that were already before interned by the
Japanese occupation authorities in the Semarang-East,
Gedangan and Halmaheira in Semarang and the
numbers 4 en 6 camps in Ambarawa, in his function as acting heitan
officer of Semarang, ravish these women for prostitution
to 4 parcels arranged as brothels in Semarang,
while he knew, at least reasonalby had to assume
that all, at least the majority of these women would not give themselves
voluntarily to prostitution and therefore that coercion would be
exercised to them;
b. on or around 29 February 1944, at least in the month of February
1944, in the hours of the afternoon, in a parcel arranged as a brothel in
Semarang, named the Shoko-club, in his function of acting
heitan-officer forced five of the sub 1 mentioned women
to prostitution by threatening them that they
would be killed in the most horrible way and that reprisals
would be taken against their family members, when
they would keep refusing to voluntarily have sex with each random
Japanese visitor of the aforementioned club
c. on or around 29 February 1944, at least in the month February
1944 in the evening hours and at the location as decribed under sub b,
raped woman xxxxxxxxxxx, by forcing her with violence
to have extra-marital sex with him;
d. in or around the months February, March and April 1944 in his
function of acting heitan-officer tolerated, that the citizens and military that were subordinated to him
the under a mentioned women, hosted in the brothels, de Shoko-club, de Semarang-club,
Hinomaru en Futaba-So in Semarang forced them to prostitution and raped them,
while he knew, at least reasonably had to assume,
that these crimes of war were commited or would be committed;
4th accused: xxxxxxxxxxxxxx,
in or about the months February, March and April 1944, at least
during his function of adjutant of the commander of the
training school of officiers in Semarang, tolerated, that the
citizens and military subordinated to him, forced to prostitution and raped
women, 35 in number, who were already before interned
by the Japanese occupation authorities
in de Semarang-East, Gedangan en Hamabeira camps in Semarang
and the nummers 4 en 6 camps in Ambarawa,
while he knew, at least reasonably had to assume that these
crimes of war were committed or would be committed;
5th accused: xxxxxxxxxxxxxxx,
a. in or around the months of February, March and April 1944,
at least during his function as supervising physician over
the, in the building of Hotel Splendid intended for a brothel, located
at the Genielaan in Semarang, then called "Semarang-club"
(Semarang Curaboe), later located in the former building
Hotel of Brussel in Semarang, employed women, hosted in the
aforementioned brothel forced to prostitution interned
women and girls treated badly, by withholding them sufficient
medical help and medicines and let them live
under bad hygienic circumstance;
b. in or around the months of February, March and April 1944 in his
function of supervising physician over the, at the training school
for officers in Semarang allied militairy physicians,
tolerated, that physicians the aforementioned group
women, in number around 35, that were before already interned by the
Japanese Japanese occupation authorities in the Semarang East,
Gedangan en Halmabeira camps in Semarang and the numbers 4
and 6 camps in Ambarawa, hosted in parcels arranged as brothels
named the Shoko-club, Hinomaru en Seiunso in Semarang,
treated badly by withholding this group of women the necessary medical help
and medicines and to let them live under bad hygienic circumstances, while he
knew, at least reasonably would assume, that these crimes of ware were committed


The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 2 here.

gemeenschap te hebben;
3e beklaagde: xxxxxxxxxxxx,
a. op of omstreeks 26 Februari  1944, althans in de maand Februari
1944, in een perceel, gelegen aan de Kanarilaan te Semarang, een
groep vrouwen, ten getale van ongeveer 35, tevoren reeds door de
Japansche bezettings-autoriteiten geïnterneerd in de kampen Semarang
Oost, Gedangan en Halmaheira te Semarang en de kampen
nummers 4 en 6 te Ambarawa, in zijn functie van waarnemend heitan
officier van Semarang, genoemde vrouwen voor prostitutie
doen wegvoeren naar 4 voor bordeelen bestemde perceelen te Semarang,
terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden
dat alle, althans het meerendeel dezer vrouwen zich niet vrijwillig
aan de prostitutie zouden geven en derhalve dwang op
haar zouden worden uitgeoefend;
b. op of omstreeks 29 Februari 1944, althans in de maand Februari
1944, in de middaguren, in een als bordeel ingericht perceel te
Semarang, de Shoko-club genaamd, in zijn functie van waarnemend
heitan-officier een 5-tal van de sub 1 genoemde vrouwen tot
prostitutie gedwongen door hen ermede te bedreigen dat zij op
de verschrikkelijkste wijze zouden worden gedood en dat er represailles
genomen zouden worden tegen hun familieleden, wanneer
zij bleven weigeren vrijwillig met elke willekeurige Japansche
bezoeker van genoemde club vleeschelijke gemeenschap te hebben
c. op of omstreeks 29 Februari 1944, althans in de maand Februari
1944 in de avonduren en op plaats als onder sub b omschreven,
vrouwe xxxxxxxxxxx verkracht, door haar met geweld te dwingen
met hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben;
d. in of omstreeks de maanden Februari, Maart en April 1944 in zijn
functie van waarnemend heitan-officier geduld, dat aan hem ondergeschikte
burgers en militairen de onder a genoemde vrouwen,
ondergebracht in de bordeelen, de Shoko-club, de Semarang-club,
Hinomaru en Futaba-So te Semarang tot de prostitutie dwongen en
verkrachtten, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden,
dat deze oorlogsmisdrijven begaan werden of zouden worden
begaan;
4de beklaagde: xxxxxxxxxxxxxx,
in of omstreeks de maanden Februari, Maart en April 1944 in althans
tijdens zijn functie van adjudant van den commandant van
de opleidingsschool van officieren te Semarang, gedulg, dat aan
hem ondergeschikte burgers en militairen, een aantal vrouwen ter
getale van 35, tevoren reeds door de Japansche bezettings-autoriteiten
geïnterneerd in de kampen Semarang-Oost, Gedangan en
Hamabeira te Semarang en de kampen nummers 4 en 6 te Ambarawa
tot de prostitutie dwongen en verkrachtten, terwijl hij wist, athans
redelijkerwijs moest vermoeden, dat deze oorlogssmisdrijven
begaan werden of zouden worden begaan;
5e beklaagde: xxxxxxxxxxxxxxx,
a. in of omstreeks de maanden Februari, Maart en April 1944, in,
althans tijdens zijn functie van controleerend geneesheer over
de, in het tot bordeel bestemde gebouw van Hotel Splendid, gelegen
aan de Genielaan te Semarang, toenmaals geneaamd "Semarang-club"
(Semarang Curaboe), later gevestigd in het voormalig gebouw
Hotel van Brussel te Semarang, te werk gestelde vrouwen, de
in genoemd bordeel tot prostitutie gedwongen ondergebrachte geïnterneerde
vrouwen en meisjes slecht behandeld, door hen voldoende
geneeskundige hulp en medicamenten te onthouden en hen
onder slechte hygienische toestanden te laten leven;
b. in of omstreeks de maanden Februari, Maart en April 1944 in zijn
functie van inspecteerend geneesheer over de, aan de opleidingsschool
voor officieren te Semarang verbonden militairen artsen,
geduld, dat voornoemde aan hem ondergeschikte artsen een group
vrouwen ten getale van ongeveer 35, tevoren reeds door de Japansche
bezettings-autoriteiten geïnterneerd in de kampen Semarang Oost,
Gedangan en Halmabeira te Semarang en de kampen nummers 4
en 6 te Ambarawa, ondergebracht in de als bordeelen ingerichte
perceelen genaamd de Shoko-club, Hinomaru en Seiunso te Semarang
slecht behandelden door aan deze groep vrouwen de noodige medische
hulp en medicamenten te onthouden en hen onder slechte
hygienische toestanden lieten leven, terwijl hij wist, althans
redelijkerwijs moest vermoeden, dat deze oorlogsmisdrijven begaan

Geen opmerkingen: