vrijdag 26 april 2013

Pakket 1, pagina 9

of the Sakuraclub, by his employees and subordinates
of who xxxxxxxx with whom the accused lived together,
was the most important;
 Whereas moreover, that despite the denial in respect of
accused, by the witness statements aforementioned is further
evidenced;
 that the women and girls, who were intended to become prostitute
had to take up residence in a for that purpose
separate part of the club, from which they could not freely remove themselves;
 that they at least many of them, once they were in the Sakuraclub,
were threatened with the Kempei, in case they
wanted to be dismissed as prostitute, and
that they out of fear for this threat continued
to lend themselves with prostitution against her will.
 Whereas the expressed threats, in respect to the circumstance,
that the society under the Japanese rule it was
synonymous with duress and maltreatment, or worse,
as has been established by the statements of witnesses xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
of such a serious nature, that it
is completely reasonable, that the women and girls thereby
were forced to continue against her will to give them
to the Japanse visitors of the Sakuraclub.
 Whereas, it has be established by the research at the hearing
that although the threats
were mainly expressed by xxxxxx, and not by accused
personally, however, that given the fact, that the Sakuraclub was
a Japanese company, headed under Kempei-control according
to statements of accused himself, furthermore accused leader and head was
of the club, and according to his statement the Kempei only at his, accused's
initiative concerning complaints about the prostitutes
and acted against them futher xxxxxxxxxxxx lived in concubinage
with accused, and was his subordinate, and accused
had significant financial interest with the results of
the company, as established it must be assumed that,
not only that accused knew of the attide of xxxxxxxx
against the prostitutes, but even, that that behaviour
was the result by an order of the accused to xxxxxxx;

 Whereas, that on this basis, given the power relations
in this country during the Japanese domination, and
Japanese regarding the relationship between Japanese and
their subordinates, especially if the latter belonged to another,
must be assumed that the accused is directly
liable for the treatment to which the prostitutes in the Sakura Club
have become exposed;
  Whereas, therefore legally and convincingly proven
the to the accused alleged facts, and his guilt thereto;

The original transcript is in Dutch, to find it, scroll to page 9  here

van de Sakuraclub, door zijn medewerksters en ondergeschikten
van wie xxxxxxxxxxxx met wie beklaagde samenleefde,
de voornaamste was;
 Overwegende voorts, dat ondanks de ontkentenis terzake van
beklaagde, door de getuigenverklaringen voornoemd mede bewezen
is;
 dat de vrouwen en meisjes, die bestemd waren voor prostitutie
haar intrek moesten nemen in een voor dat doel afgescheiden
gedeelte van die club, waaruit zij zich niet vrijelijk mochten verwijderen;
 dat zij althans velen van hen, wanneer zij eenmaal in de Sakuraclub
waren, bedreigd zijn geworden met de Kempei, voor het
geval zij hun ontslag als prostituée zouden willen nemen, en
dat zij uit vrees voor deze bedreiging voortgegaan zijn zich
te leenen tot prostitutie tegen haar wil in.
 Overwegende dat de geuite bedreigingen, gezien de omstandigheid,
dat in de samenleving onder de Japansche heerschappij het
als synoniem met vrijheidsberoving en mishandeling, of erger,
geweest, zooals door de verklaring van getuigen xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx is komen
vast te staan, van zoo ernstigen aard zijn geweest, dat het
volkomen redelijk is, dat de vrouwen en meisjes daardoor
gedwongen zijn geworden om tegen haar wil voort te gaan met zich
geven aan de Japansche bezoekers van de Sakuraclub.
 Overwegende, dat daar het ter terechtzitting gehouden onderzoek
wel is waar is komen vast te staan dat de bedreigingen
zijn geuit in hoofdzaak door xxxxxxxxxx, en niet door beklaagde
persoonlijk, doch gezien het feit, dat de Sakuraclub
een Japansch bedrijf was, staande onder Kempei-controle volgens
opgave van beklaagde zelf, voorts beklaagde leider en hoofd was
van de club, en naar zijn opgave de Kempei slechts op zijn, beklaagde's
initiatief aangaande op klachten over de prostituée's
en tegen deze optrad wijders xxxxxxxxxxxxxx in concubinaat
leefde met beklaagde, en zijn ondergeschikte was, en beklaagde
persoonlijk groot financieel belang had bij de uitkomsten van
het bedrijf, als vaststaand aangenomen dient te worden, niet
alleen, dat beklaagde afwist van de houding van xxxxxxxxxx
tegenover de prostituée's, doch zelfs, dat die houding het gevolg
is geweest van een door beklaagde aan xxxxxxxxxxx gegeven
opdracht;
 Overwegende, dat op grond hiervan, gezien de machtsverhoudingen
hier te lande ten tijde van de Japansche overheersching, en
Japanners ten aanzien van de verhouding tusschen Japanners en
hun ondergeschikten, vooral als deze laatste tot een ander toe b
behoorden, moet worden aangenomen, dat beklaagde rechtstreeks
aansprakelijk is voor de behandeling waaraan in de Sakuraclub
de prostituée's zijn blootgesteld geworden;
 Overwegende, dat derhalve wettig en overtuigend bewezen zijn
de aan beklaagde ten laste gelegde feiten, zoomede zijn schuld
daaraan;

Geen opmerkingen: